History                        Hanes Y Côr

The choir was formed in 1973 to compete at the Powys Eisteddford with Robin Williams as its Musical director. Since then the choir has gained many eisteddfodic successes and has travelled extensively both in the UK and Europe. Their most recent trip abroad was to ‘s-Hertogenbosch in the Netherlands to take part in the remembrance service held annually to commemorate the liberation of the city in October 1944 by the 53rd Welsh Division. The visits to the Netherlands also enabled the choir to renew  long established links with the Maasbre Male Voice Choir.

 

The choir has been successful in National Choral competitions within Wales and in Scotland, the first ever choir from Wales to compete in the Scottish ‘Mod’--the equivalent of the Eisteddfod in Wales. Members of the choir have sung on numerous occasions with the massed choirs at the Royal Albert Hall. The choir has made several television appearances over the years, usually in competition and also had great fun on the 'Bargain Hunt' programme with David Dickinson.

 

Following the retirement of Robin Williams, the choir’s first Musical Director, Ann Atkinson first led the choir in 1985 until 1990 when she left to study at the Royal Academy of Music. Gwerfyl Williams, the choir accompanist became MD, followed by Paul Johns until his retirement in 1998. Ann returned to take over the baton again with Gwerfyl as Assistant MD. Ann is well known internationally as a professional Mezzo Soprano and directs the North Wales International Musical Festival, the St. Asaph City of Music Initiative. The choir’s accompanist, Anne Jones is an accomplished pianist and church organist as was Alice Vaughan Evans her predecessor who recently retired from the choir after many years of  service.

 

The choir works hard within the community for the benefit of local and national charities. Under Ann's baton  the choir has staged several large scale biannual charity concerts in association with proffesional soloists and other local choirs, notably the Froncysyllte Male Voice Choir and Cor Merched Edeyrnion. Over all the concerts, a total of £16,500 has been raised to date for MS Research, Cancer Research Wales and Parkinson's Research. The choir received a Bronze Award for fundraising from the MS Society

CorLogo1 CorLogo1

Ffurfwyd y Côr yn 1973 i gystadlu yn Eisteddfod Powys, gyda Robin Williams fel ei Chyfarwyddwr Cerddorol. Ers hynny mae'r côr wedi cael llwyddiant mewn aml i eisteddfod ac wedi teithio'n helaeth yn y D.U. ac Ewrop. Eu taith tramor mwyaf diweddar oedd 's-Hertogenbosch yn yr Iseldiroedd i gymryd rhan yn y gwasanaeth coffa a gynhelir yn flynyddol i goffáu rhyddhau y ddinas ym mis Hydref 1944 gan Is-adran Gymreig  53fed. Mae'r ymweliadau â'r Iseldiroedd hefyd yn galluogi'r côr i adnewyddu cysylltiadau a sefydlwyd yn y gorffennol gyda Chôr Meibion ​​Maasbre ​​.

 

Mae'r côr wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadlaethau Corawl Cenedlaethol yng Nghymru ac yn yr Alban, y côr cyntaf erioed o Gymru i gystadlu mewn 'Mod' yr Alban, sy'n cyfateb i Eisteddfod yng Nghymru. Mae aelodau o'r côr wedi canu ar sawl achlysur gyda'r gorau yn llu yn y Royal Albert Hall. Mae'r côr wedi gwneud nifer o ymddangosiadau teledu dros y blynyddoedd, wrth gystadlu fel arfer ond cawsant lawer  o hwyl ar y rhaglen' Bargain Hunt' gyda David Dickinson.

 

Yn dilyn ymddeoliad Robin Williams, Cyfarwyddwr Cerdd cyntaf y côr, daeth Ann Atkinson i arwain y  cor am y tro cyntaf o 1985 hyd 1990 pan adawodd i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol.Fe ymgymerodd cyfeilydd y côr sef Gwerfyl Williams, swydd y Cyfarwyddwr Cerdd ac yna Paul Johns hyd ei ymddeoliad yn 1998. Dychwelodd Ann i ofalu am  y baton unwaith eto gyda Gwerfyl yn Gyfarwyddwr Cerdd Cynorthwyol. Mae Ann yn adnabyddus yn rhyngwladol fel Mezzo Soprano broffesiynol ac yn cyfarwyddo Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Gogledd Cymru, Llanelwy Menter Gerddorol y Ddinas. Mae Cyfeilydd y côr, Anne Jones yn bianydd ac organyddes eglwys medrus fel yr oedd Alice V. Evans ei rhagflaenydd a ymddeolodd yn ddiweddar o'r côr ar ôl blynyddoedd lawer o wasanaeth.

 

Mae'r côr yn gweithio'n galed o fewn y gymuned er budd elusennau lleol a chenedlaethol. O dan arweiniad Ann mae'r côr wedi cynnal nifer o gyngherddau elusennol ar raddfa eang bob dwy flynedd  ar y cyd â  unawdwyr proffesiynol a chorau lleol eraill, yn enwedig Côr Meibion ​​Froncysyllte a Chôr Merched Edeyrnion. Dros yr holl gyngherddau, mae cyfanswm o £ 16,500 wedi cael ei godi hyd yn hyn ar gyfer Ymchwil MS,  Ymchwil Cancr Cymru ac Ymchwil Parkinson. Cafodd y côr Wobr Efydd am eu hymdrechion codi arian gan y Gymdeithas M.S.